Chia Sẻ

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng 2022

Rate this post

[ad_1]

Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng 2022

Nếu người được thuê làm kế toán trưởng vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm kế toán trưởng. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng là mẫu cần thiết trong thủ tục miễn nhiệm (tách) kế toán trưởng trong công ty.

Ngày thứ nhất. Các bước chuẩn bị cho việc từ chức Kế toán trưởng

Trường hợp thay đổi kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán phải đảm bảo việc bàn giao công việc và hồ sơ kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan. các đơn vị có liên quan trong đơn vị và thông báo cho ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch, họ tên, mẫu chữ ký của kế toán trưởng mới. Kế toán trưởng mới phải chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày hoàn thành công việc. Kế toán trưởng cũ vẫn phải chịu trách nhiệm trong suốt nhiệm kỳ của mình về tính chính xác, đầy đủ và khách quan của các thông tin, tài liệu kế toán.

Ngoài ra cần đăng ký với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, nếu cần thì đăng ký với ngân hàng để được cung cấp thông tin kế toán trưởng mới.

2. Ví dụ quyết định sa thải kế toán trưởng số 1

CÔNG TY ………
Số:… / QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

Xin thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

– Phù hợp với Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hành chính;

– Phù hợp với các điều khoản liên kết của công ty ………… .;

– Căn cứ vào quyết định…. (tên quyết định)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hủy bỏ Ông / Bà: ………….

Sinh ngày: ………… .. Dân tộc: …… Quốc tịch: …………

Số CCCD / DNI: …… .. do Công an ………… cấp. Ngày …………………….

Nơi đăng ký thường trú: ………….

Thôi làm kế toán trưởng công ty ……………………

Điều 2: Ông bà. ………… không có quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của phòng kế toán Công ty …………, không được nhân danh Giám đốc để giao dịch với Ngân hàng hoặc bất kỳ khách hàng nào của Công ty. †

Điều 3: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà nêu trên và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

NGƯỜI QUẢN LÝ
(đã ký và đóng dấu)

3. Ví dụ về quyết định sa thải kế toán trưởng số 2

CÔNG TY ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:…. / …… / QĐ-

………….., ngày tháng năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

F / v Bãi nhiệm Mr / Mrs. từ vị trí Kế toán trưởng công ty. †

 • Phù hợp với luật công ty;
 • Phù hợp với các điều khoản liên kết của công ty ………………… ..;
 • Dựa trên nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Từ chức Ông / Bà. † rời khỏi văn phòng kế toán trưởng lực lượng lao động công ty ………… theo ngày …… tháng… …………

Điều 2: Ông / B ……………… .. chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về các hoạt động đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ……………………

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng … năm … cho đến khi có quyết định khác. Ông bà …………. và các Vụ / Cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

Như điều khoản 3 (về hiệu suất)

– Lưu HCNS

QUA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4. Hình ảnh Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

5. Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Quyết định sa thải kế toán trưởng là văn bản của giám đốc công ty, hội đồng quản trị công ty, cơ quan bổ nhiệm kế toán trưởng và luân chuyển trong công ty khi kế toán trưởng bị miễn nhiệm. † Vậy đơn xin nghỉ việc của Kế toán trưởng gồm những thông tin gì? Tiếp theo, DTA City muốn cung cấp những thông tin cần thiết trong quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng:

 • Tên công ty, số quyết định
 • quốc hiệu, phương châm
 • Quyết định sa thải: Nhắc lại: Sa thải kế toán trưởng
 • Tuân thủ luật pháp và quy định
 • Nội dung của quyết định
 • Miễn nhiệm Ông / Bà: …… thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty ………… kể từ ngày… ..tháng… ……
 • Lý do sa thải: ………….
 • Ông bà. …… chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về những hoạt động đã thực hiện trong thời gian thực hiện chức vụ …………………… ..
 • Ngày quyết định có hiệu lực: ………….
 • Người nhận: …..
 • Sau đó là chữ ký và con dấu của người có thẩm quyền sa thải kế toán trưởng.

6. Quyết định làm Kế toán trưởng Lý. Đốt

Dưới đây là ví dụ về quyết định từ chức của Kế toán trưởng mà bạn đọc có thể tham khảo, cập nhật hoặc sửa đổi để phù hợp với hoàn cảnh và hoàn cảnh của công ty. Hoa Tiêu đã tải file Word ở link bài viết, bạn đọc có thể tải về từ link trên.

CÔNG TY……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:…. / …… / QĐ-

………….., ngày tháng năm……..

QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚNG TÔI

(F / V: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng)

 • Căn cứ Luật Công ty năm 2020;
 • Phù hợp với Quy chế hoạt động của Công ty …… .;
 • Căn cứ……………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông bà. cách chức ………… đã thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty ……………… có hiệu lực kể từ ngày …… tháng… năm ………….

Điều 2: Lý do miễn nhiệm: ……………………

Điều 3: Ông / B ……………… .. chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về các hoạt động đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ ……………………

Điều 4: Quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày… ..tháng… .. cho đến khi có quyết định mới. Ông bà …………. và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:

– lưu TV
Người quản lý

7. Thủ tục sa thải kế toán trưởng

Quy trình miễn nhiệm Kế toán trưởng tại Điều 9 Thông tư số 04/2018 / TT-BNV quy định thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bầu lại, miễn nhiệm, thay thế và phân công trách nhiệm công việc của Kế toán trưởng Phụ trách Kế toán. đến các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Điều 9. Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng phụ trách tài khoản

1. Quyền sa thải, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp có thẩm quyền miễn nhiệm, thay kế toán trưởng phụ trách kế toán.

2. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền việc có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền cho từ chức, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, người thay thế và các tài liệu kèm theo.

Theo tiêu chuẩn nói trên, thẩm quyền sa thải kế toán trưởng như sau: cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, cấp nào có thẩm quyền cách chức kế toán trưởng.

Thủ tục bãi nhiệm kế toán trưởng như sau: Thủ trưởng đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền cách chức kế toán trưởng. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, người thay thế và các tài liệu kèm theo.

Có thể lưu ý rằng pháp luật không quy định cụ thể các bước của thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng, thủ tục này sẽ được thực hiện ở phòng hoặc công ty.

8. Nội quy miễn nhiệm kế toán trưởng

Nguyên tắc miễn nhiệm kế toán trưởng căn cứ vào Nghị định số 875 / QĐ-BTC quy định thẩm quyền và thủ tục bổ nhiệm, bầu lại, miễn nhiệm, thay thế và phân công trách nhiệm của kế toán. Trưởng phòng phụ trách tài khoản của các đơn vị kế toán trực thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời gian và hồ sơ bổ nhiệm, bầu lại, miễn nhiệm, thay thế phụ trách kế toán chính, phụ trách kế toán:

1. Quyền hạn, thủ tục, thời điểm, điều hành bổ nhiệm, bầu lại, từ chức, thay thế Kế toán trưởng phụ trách tài khoản, quy chế cán bộ kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5 Điều này. 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018 / TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ.

2. Kế toán trưởng các tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, bầu lại kế toán trưởng đơn vị sử dụng ngân sách thuộc các tổng cục, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc các tổng cục. Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng giữ chức vụ hành chính cấp phó tổng cục trưởng và tương đương phải báo cáo chủ trương cho Thư ký Kho bạc phê duyệt trước khi bổ nhiệm.

Thủ tục miễn nhiệm kế toán trưởng theo quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2018 / TT-BNV.

Xem phần quản lý thuế trong phần biểu mẫu.

 • mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán
 • Ví dụ về quyết định bổ nhiệm cán bộ kế toán
 • Ví dụ quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng
 • Tổng hợp: DTA City
 • #Mẫu #quyết #định #miễn #nhiệm #kế #toán #trưởng

[ad_2]
Source link

Xem thêm:  Trang Web Test Cấu Hình Máy Chơi Game Nào, Hướng Dẫn Kiểm Tra Cấu Hình Máy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button